oferta

prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria Adwokacka Mateusz Mania oferuje:

– udzielanie porad prawnych,
– zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji,
– sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
– dochodzenie roszczeń wynikających z umów,
– odszkodowania z wypadków komunikacyjnych,
– odstępowanie od umów,
– dochodzenie kar umownych i roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy,
– postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych,
– zagadnienia wynikające z prawa rzeczowego: ochrona prawa własności, posiadania, służebności, postępowania wieczystoksięgowe,
– stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek,
– uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku,
– dochodzenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych,
– zabezpieczenie wierzytelności,
– dochodzenie roszczeń z rękojmi i gwarancji,
– sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych oraz wszelkich innych pism procesowych.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią

Kancelaria

Misją Kancelarii jest ochrona interesów Klienta

Wynagrodzenie

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych na zasadach indywidualnie określonych z Klientem bądź w formie wykupionego stałego miesięcznego abonamentu