Prawo rodzinne

Umowa rozdzielności majątkowej

Dzień dobry Państwu,

dzisiaj o umowie rozdzielności majątkowej, czyli potocznie zwanej intercyzie…

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje tzw. wspólność ustawowa, oznacza to, że od tego momentu wszystkie gromadzone przedmioty czy wszelkie osiągane przez współmałżonków dochody – automatycznie stają się częścią ich wspólnego majątku (oczywiście, istnieją od tego wyjątki, ale o tym następnym razem 😉)

Zmienić powyższą sytuację, na podstawie art. 47 i 51 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, umożliwia podpisana przez obecnych lub przyszłych współmałżonków – umowa rozdzielności majątkowej. Niniejsza umowa sprawia, że od momentu jej podpisania, małżonkowie rezygnują z ich majątku wspólnego, a w ramach tego dysponują oni wyłącznie osobistymi odrębnymi majątkami, o których mogą decydować samodzielnie i również samodzielnie ponoszą odpowiedzialność z tego tytułu.

Istotne jest, że rzeczowa umowa majątkowa może być zawarta wyłącznie w formie aktu notarialnego (zwykła forma pisemna nie będzie wywoływała żadnych skutków prawnych). A małżonkowie mogą zawrzeć umowę w dowolnym czasie (zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i po jego ustaniu)

Podpisanie niniejszej umowy daje małżonkom przede wszystkim niezależność finansową, zapewnienie bezpieczeństwa finansowego tj. ochronę jednego współmałżonka przed ewentualnymi konsekwencjami złych decyzji finansowych drugiego czy też przed niepożądanymi skutkami ryzykownych inwestycji i negatywnych efektów działalności gospodarczej jednego z małżonków.

W razie podpisania umowy rozdzielności majątkowej już podczas trwania małżeństwa – wspólność ustawowa ustaje z chwilą zawarcia niniejszej umowy, chyba że małżonkowie określili jej ustanie w późniejszym czasie. Natomiast w razie podpisania tej samej umowy jeszcze przed zawarciem małżeństwa, wspólność ustawowa w ogóle nie powstaje, a rozdzielność majątkowa obowiązuje małżonków od chwili zawarcia związku małżeńskiego.

W razie braku zgodnego zamiaru małżonków co do zawarcia umowy rozdzielności majątkowej, ustanowienie to może nastąpić w drodze sądowej. Jak wskazuje Sąd Najwyższy „Zniesienie wspólności ustawowej przez sąd (nie zaś w drodze umowy między małżonkami – art. 47 i 51 KRO) może nastąpić – zgodnie z art. 52 KRO – tylko z ważnych powodów i z chwilą oznaczoną przez sąd w wyroku.” Dobrowolne zawarcie umowy rozdzielności majątkowej przez małżonków, w odróżnieniu od ustanowienia jej przez sąd, nie wymaga istnienia ważnych ku temu powodów, a liczy się jedynie zgodny zamiar obojga.

______________________________________
Kancelaria Adwokacka Mateusz Mania
🏢 ul. Jana III Sobieskiego 11/ CD 111
40-082, Katowice
📞 tel.: 500 364 289
📧 e-mail: mania@kancelaria-mania.pl

Inne artykuły: